Śniadowo

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Śniadowo zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr XLV/226/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 30 października 2013r. do 12 listopada 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:
Urząd Gminy Śniadowo
18-411 Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
Fax: 86 217 61 68 e-mail: oswiata_sniadowo@hi.pl
z dopiskiem:
„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY"

Administrator

Data powstania: śr, 23 października 2013 14:50
Data upublicznienia: śr, 23 października 2013 14:54
Artykuł był czytany: 82859 razy

Pliki do pobrania:

    ·  ZARZĄDZENIE NR 80.2013.pdf
    ·  Formularz zgłoszenia opinii.pdf
drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://sniadowo.powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=1087