BIP Rejestr zmian Archiwum Mapa serwisu
Szukaj:

Aktualności
Gmina
Statut
Śniadowo
Oferty gospodarcze
Parafie
Współpraca
Zakład Gospodarki Komunalnej
Fundusze UE
 
Pozostałe wiadomości:
·Statut Gminy Śniadowo
Aktualności Gmina Statut Śniadowo Oferty gospodarcze Parafie Współpraca Zakład Gospodarki Komunalnej Fundusze UE
Strona główna » Statut

Statut Gminy Śniadowo

Załącznik do
Uchwały Nr XLIII/200/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 10 czerwca 2010 r.STATUT GMINY ŚNIADOWO

Dział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Statut Gminy Śniadowo stanowi o ustroju Gminy Śniadowo i zawiera przepisy dotyczące organizacji, zakresu i trybu działania Gminy Śniadowo.

§ 2
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową Gminy Śniadowo oraz jej terytorium,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Śniadowo,
3) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Śniadowo,
4) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Śniadowo,
5) radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Śniadowo,
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Śniadowo,
7) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Śniadowo,
8) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Śniadowo,
9) sesji – należy przez to rozumieć sesję Rady Gminy Śniadowo,
10) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,
11) sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Śniadowo,
12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Śniadowo, ustalony niniejszą Uchwałą,
13) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

§ 3
1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy tworzą z mocy prawa gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory i referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4
Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 5
1. Gmina położona jest w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim i obejmuje obszar o powierzchni 162,59 km2.
2. Granice terytorialne Gminy oraz sołectw określa mapa, stanowiąca Załącznik nr 1 do Statutu.

§ 6
Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Śniadowo.

§ 7
1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze, według zasad określonych w niniejszym Statucie.
2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych utworzonych w Gminie.

§ 8
1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi.
2. Wójt prowadzi rejestr utworzonych przez Gminę jednostek organizacyjnych.

§ 9
1. Gmina posiada herb.
2. Zasady używania herbu określa odrębna uchwała Rady.
3. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

§ 10
Święto Gminy obchodzone jest w lipcu, dla upamiętnienia nadania w 1818 roku nazwy miejscowości Śniadowo, i jest uroczyście świętowane pn. „Dzień Gminy Śniadowo”.

§ 11
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy, Rada może nadać tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Śniadowo”.
2. Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Śniadowo określono w Załączniku Nr 5 do Statutu.
3. Koszty związane z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Gminy Śniadowo pokrywane będą z budżetu Gminy Śniadowo.

§ 12
1. Pieczęcią Gminy, zwaną dalej „pieczęcią”„ jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku „Urząd Gminy Śniadowo” zawierająca w środku herb Gminy.
2. Gmina opatruje pieczęcią w szczególności akty prawa miejscowego, a także inne dokumenty zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 13
Celem Gminy jest tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

§ 14
1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego lub właściwymi organami administracji rządowej.
3. Gmina wykonuje zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

§ 15
1. Wykonanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3. W celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

§ 16
Organami Gminy są:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy.

Dział II
Organy Gminy

Rozdział I. Rada Gminy

§ 17

1. Rada Gminy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących referendum, jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 18
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 19
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta wykonującego jej uchwały.
2. Wójt i komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 20
W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada uchwala ramowy program i kierunki działania na całą kadencję.

§ 21
1. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną, o której mowa w Rozdziale IV.
2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 4 do Statutu.
3. Rada nie może ingerować w decyzje personalne będące w zakresie i kompetencji Wójta.

§ 22
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
4. Podziału zadań pomiędzy Przewodniczącego a Wiceprzewodniczącego dokonuje Przewodniczący.

§ 23
Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, w miarę potrzeb wynikających z zakresu spraw i zadań rozstrzyganych i realizowanych przez Radę, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 24
1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w celu rozpatrzenia wspólnych potrzeb i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący zainteresowanych rad.

§ 25
Koszty wspólnej sesji ponoszą wspólnie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że rady uczestniczące we wspólnej sesji postanowią inaczej.

§ 26
1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady nowej kadencji, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 27
3. Pieczęcią Rady Gminy jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku „Rada Gminy Śniadowo” zawierająca w środku herb Gminy.
4. Rada Gminy opatruje pieczęcią okrągłą dokumenty zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Rozdział II. Wójt

§ 28

1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania o treści określonej w ustawie.
3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 29
1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

§ 30
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest jego kierownikiem.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny.
3. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Śniadowo.

Rozdział III. Komisje Rady

§ 31

1. Rada, ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania Komisji oraz ich skład osobowy.
2. W skład każdej komisji powinno wchodzić co najmniej 3 radnych.
3. Radny powinien być członkiem przynajmniej jednej komisji stałej.
4. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.
5. Zasady i tryb działania Komisji określa załącznik Nr 3 Statutu.
6. Postanowienia ust. 1- 4 nie dotyczą komisji rewizyjnej.

Rozdział IV. Komisja Rewizyjna

§ 32

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Śniadowo zwana dalej Komisją Rewizyjną jest komisją stałą Rady, powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta, jednostek pomocniczych gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest przedstawianie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie uchybieniom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w ich usuwaniu.
3. Komisja Rewizyjna wydaje opinie i formułuje wnioski w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Statucie.

§ 33
Komisja Rewizyjna podlega Radzie.

§ 34
1. Rada powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną w składzie 5 radnych.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
3. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Rada na wniosek Komisji.
4. Komisja ze swego grona wybiera Wiceprzewodniczącego Komisji.
5. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku: rezygnacji z członkostwa, wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka Komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

Rozdział V. Radni

§ 35

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty w sprawach publicznych dotyczących problemów wspólnoty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 może być realizowany w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań z wyborcami;
2) dyżury w siedzibie Rady w terminie podanym do wiadomości publicznej;
3) informowanie mieszkańców o sprawach Gminy i swojej działalności w Radzie;
4) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady;
5) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady;
6) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych.
3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany przez Radę.

§ 36
1. Radny ma prawo do:
1) udziału w głosowaniu w Radzie oraz komisjach, których jest członkiem;
2) występowania z interpelacjami i zapytaniami;
3) udziału w posiedzeniach każdej komisji Rady.
2. O ile radny nie jest członkiem danej komisji może zabierać głos w dyskusji, składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Jeżeli głosowanie w Radzie lub komisji dotyczy interesu prawnego radnego, radny nie bierze udziału w tym głosowaniu i informuje Radę lub komisję o istnieniu podstawy do wyłączenia się radnego z głosowania.
4. Wniosek o wyłączenie radnego z głosowania w Radzie lub komisji z przyczyn, o których mowa w ust. 3 może zgłosić każdy, kto bierze udział w obradach Rady lub posiedzeniu komisji, wskazując na istnienie podstaw do wyłączenia radnego z głosowania. W przypadku braku decyzji radnego o wyłączeniu się z głosowania, decyzję w tej sprawie podejmuje Rada lub komisja.
5. Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań przez radnych określa Regulamin Rady.

§ 37
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. W przypadku nieobecności radnego na Sesji lub posiedzeniu komisji radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

§ 38
1. W przypadku wniosku pracodawcy radnego o wyrażenie przez Radę zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania okoliczności sprawy.
2. Ustalenia i wnioski w zakresie określonym w ust.1, komisja przedkłada Radzie na piśmie za pośrednictwem przewodniczącego komisji.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada zapoznaje się z treścią wniosku, z wnioskami komisji doraźnej, w przypadku jej powołania, oraz umożliwia radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 39
1. Na pierwszej Sesji radni składają ślubowanie o treści określonej w ustawie.
2. Radni nieobecni na pierwszej sesji składają ślubowanie na pierwszej następnej sesji, na której są obecni.
3. Na pierwszej Sesji radni otrzymują zaświadczenie o wyborze na radnego, wydane przez Gminną Komisję Wyborczą.
4. W przypadku nieobecności radnego na pierwszej sesji zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega doręczeniu w innym terminie.
5. Radni otrzymują, na wniosek, poświadczenie o terminie i charakterze zajęć radnego, w tym o terminach obrad sesji i posiedzeń komisji, które podpisuje Przewodniczący, celem przedłożenia w miejscu zatrudnienia radnego.
6. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Rozdział VI. Kluby radnych

§ 40

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, określone dalej jako „Kluby”, według ustalonych przez siebie kryteriów.
2. Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
3. Warunkiem utworzenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
4. Kluby działają przez okres kadencji Rady, upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.
5. Kluby mogą ulegać rozwiązaniu z mocy uchwał ich członków.
6. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.
7. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
8. Prace Klubów organizują przewodniczący Klubów wybierani przez członków Klubu.

§ 41
1. Powstanie Klubu powinno być zgłoszone Przewodniczącemu w terminie do 14 dni od dnia jego utworzenia.
2. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę Klubu,
2) listę członków Klubu,
3) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu.
3. Przewodniczący informuje Radę o powstaniu Klubu na pierwszej sesji przypadającej po dniu otrzymania zgłoszenia.
4. Zmiany w składzie osobowym Klubu oraz jego rozwiązanie podlegają zgłoszeniu Przewodniczącemu w terminie 2 tygodni od chwili zaistnienia tych przez przewodniczącego Klubu.

§ 42
Kluby ewidencjonowane są w rejestrze Klubów, prowadzonym przez Urząd Gminy - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

§ 43
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy Klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodniczący Klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów Klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 1 dotyczy także zmian regulaminów Klubów.

§ 44
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

Dział III
Organizacja i tryb pracy Rady

Rozdział I. Organizacja Rady

§ 45

Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Komisja Rewizyjna;
4) komisje stałe powołane przez Radę w drodze odrębnej uchwały;
5) komisje doraźne powołane przez Radę do realizacji określonych zadań, powołane w drodze odrębnej uchwały.

§ 46
Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 47
W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wice-przewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.

§ 48
1. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.

§ 49
Do obowiązków Przewodniczącego należy organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad, w tym :
1) stanie na straży praw i autorytetu Rady;
2) zwoływanie sesji, przewodniczenie jej obradom oraz prowadzenie obrad Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie ze Statutem;
3) podpisywanie uchwał, stanowisk, rezolucji i innych dokumentów Rady oraz protokołów z obrad sesji;
4) opracowywanie projektów rocznych planów pracy Rady;
5) przygotowanie porządku obrad przed każdą sesją;
6) nadawanie biegu inicjatywom uchwałodawczym Wójta, komisji oraz statutowej grupie radnych, zgłaszanych Radzie w okresie między sesjami;
7) opiniowanie projektów planów pracy komisji w celu skoordynowania ich z planem pracy Rady;
8) przekazywanie Wójtowi interpelacji i wniosków radnych;
9) wyznaczanie zakresu zadań dla Wiceprzewodniczącego;
10) zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał i wnioskami oraz głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami;
11) kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym protokołowaniem każdej sesji Rady oraz czuwanie nad sporządzeniem listy obecności radnych i biorących udział w sesji sołtysów oraz gości;
12) przyjmowanie, składanych przez radnych, oświadczeń o stanie majątkowym;
13) zapewnienie właściwego obiegu korespondencji kierowanej do Rady, w tym zapewnienie przedstawienia Radzie spraw kierowanych pod jej obrady oraz do jej wiadomości;
14) reprezentowanie Rady w stosunkach wewnętrznych z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy;
15) wystawianie radnym dokumentów określonych w Statucie;
16) wykonywanie za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wobec Wójta;

§ 50
1. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę i Statut dla Przewodniczącego w razie nieobecności Przewodniczącego oraz w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.
2. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego sesje zwołuje najstarszy wiekiem radny.

§ 51
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracę Komisji.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący.

§ 52
Obsługę Rady oraz wewnętrznych organów Rady zapewnia Urząd Gminy poprzez stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

Rozdział II. Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 53

1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy Rady uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji - w ciągu 3 miesięcy od jej rozpoczęcia,
2) w latach następnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.
2. Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy, o którym mowa w ust.1.

§ 54
1. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady oraz sesje nie przewidziane w planie pracy Rady, ale zwołane w trybie zwykłym w związku z potrzebą wykonania zadań Rady.
2. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne, którymi są sesje zwoływane w przypadkach prze-widzianych w ustawie.
3. Termin odbycia sesji nadzwyczajnej ustala się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o jej zwołanie.
4. Rada może odbywać Sesje uroczyste – okazjonalne.
5. Rada może odbywać Sesje wyjazdowe, w tym tematyczne.

§ 55
1. Rada rozstrzyga (zajmuje merytoryczne stanowisko) we wszystkich sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał.
2. Oprócz uchwał, w sprawach, o których mowa w ust.1 Rada może podejmować uchwały stanowiące:
1) postanowienia proceduralne – w sprawach związanych z realizacją postanowień dotyczących trybu działania Rady oraz w sprawach zgłaszanych wniosków formalnych;
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się przez Radę do określonego postępowania;
3) oświadczenia zawierające stanowisko Rady w określonej sprawie (stanowiska Rady);
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowień proceduralnych, deklaracji, oświadczeń (stanowisk), apeli Rady nie ma zastosowania obowiązujący Radę tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał, a ich podjecie może nastąpić na wniosek zgłoszony przez uprawnionych do zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej, jak również przez radnych.

2. Przygotowanie Sesji

§ 56

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący przy współpracy z Wójtem.
2. Przygotowanie Sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów na Sesję, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów projektowanego porządku obrad.
3. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad za pomocą listów zwykłych lub w inny skuteczny sposób.
4. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
5. Warunki określone w ust. 3 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, powiadomienie radnych o zwołaniu sesji oraz o porządku obrad odbywa się w tych przypadkach na 3 dni przed planowanym terminem obrad, natomiast doręczenie projektów uchwał może nastąpić najpóźniej w przededniu zwołania Sesji.
6. Zawiadomienie o zwołaniu sesji poświęconej uchwaleniu budżetu Gminy oraz sesji dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 3.
7. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć jej nowy termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad – przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu, czasie i porządku obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w jednostkach pomocniczych oraz BIP, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem sesji.
9. Dzień, w którym odbywa się sesja nie jest liczony do terminów wymienionych w niniejszym paragrafie.

§ 57
1. W sesjach uczestniczą radni.
2. W sesjach biorą udział Wójt, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy, którzy są zapraszani na sesje oraz otrzymują komplet materiałów.
3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu.
4. Przed każdą sesją Przewodniczący w uzgodnieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.
5. Do udziału w sesjach zobowiązani są dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy przedmiotem obrad są sprawy dotyczące funkcjonowania, w tym kontroli tych jednostek.
6. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy mogą być zobowiązani do udziału w sesjach także w innych przypadkach, niż określone w ust. 5 określonych przez Wójta lub Radę.
7. W sesjach uczestniczą sołtysi, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 58
Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy, m.in. poprzez stanowisko ds. obsługi Rady Gminy zapewnia organizacyjno - techniczną obsługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia sesji oraz utrwalenia jej przebiegu.

3. Przebieg sesji

§ 59

1. Jawność sesji oznacza prawo wstępu publiczności na sesję i jej obecność podczas obrad z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu.
2. Jawność sesji zapewnia się poprzez:
1) informowanie mieszkańców o terminie i przedmiocie obrad sesji w sposób określony w Statucie;
2) zapewnienie miejsc dla publiczności w miejscu odbywania sesji.

§ 60
1. Wyłączenie jawności sesji, jej części lub debaty nad poszczególnymi punktami porządku obrad oraz prowadzenie Sesji przy drzwiach zamkniętych może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach: ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
2. Wyłączenie jawności całości lub części obrad winno uwzględniać w szczególności normy zawarte w Konstytucji RP, a także przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy o ochronie informacji niejawnych.
3. Wyłączenie jawności nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.
4. Na wniosek Przewodniczącego, Wójta lub ¼ ustawowego składu Rady, Rada może postanowić z uwzględnieniem zasady jawności działania organów Gminy, w tym zasady jawności finansów publicznych oraz przepisów i zasad powołanych w ust. 1 - 3., że ze względu na charakter spraw będących przedmiotem porządku obrad sesja lub jej część odbywać się będzie z wyłączeniem jawności - przy drzwiach zamkniętych. Po ogłoszeniu tajności obrad Przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby nie wchodzące w skład Rady, z wyjątkiem Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz obecnych na sesji pracowników Urzędu Gminy, w tym pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
5. Wyłączenie jawności sesji nie może naruszać zasady jawności finansów publicznych, w szczególności nie może dotyczyć debaty budżetowej oraz sesji, na których rozpatrywane są sprawy dotacji, sprawozdań z wykonania budżetu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Jawność finansów publicznych wyłącza się w stosunku do tych środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za tajemnicę państwową na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z okoliczności umów międzynarodowych.
7. W okolicznościach wymienionych w ust.1 na sali obrad mogą być obecne osoby, których interesu prawnego lub faktycznego dotyczy dana pozycja porządku obrad.

§ 61
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie (odroczenie obrad sesji), na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności: ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, ze względu na jego obszerny zakres, potrzebę uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, a także ze względu na inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Przerwanie sesji odnotowuje się w protokole z sesji.
5. W przypadku przerwania sesji z powodu braku quorum w protokole z sesji odnotowuje się ponadto nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem.
6. W przypadku przerwania sesji Przewodniczący w uzgodnieniu z Wójtem wyznacza kolejny termin jej obrad oraz ogłasza go na sesji.
7. Radnych obecnych na sesji, która została przerwana uważa się za powiadomionych o kolejnym terminie.
8. Kolejnego posiedzenia tej samej sesji nie wyznacza się, jeżeli niezrealizowane punkty porządku obrad nie wymagały podjęcia przez Radę uchwał; punkty porządku obrad, o których mowa wyżej ujmuje się w porządku obrad następnej sesji.

§ 62
Sesje zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego w uzgodnieniu i we współpracy z Wójtem, z zastrzeżeniem przepisów o sesjach nadzwyczajnych.

§ 63
1. Rada może rozpocząć obrady oraz podejmować uchwały tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu (quorum tzn. minimum 8 radnych).
2. Gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady (sesji) spadnie poniżej połowy ustawowego składu Rady, Rada nie może podejmować uchwał.

§ 64
1. Radni stwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na salę obrad.
2. W razie wątpliwości quorum ustala się na podstawie liczby radnych obecnych na sali obrad.

§ 65
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego, czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 66
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram (nr sesji) sesję Rady Gminy Śniadowo”.
2. Po otwarciu sesji, w sposób określony w ust.1 Przewodniczący stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad, w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając nowy bądź przewidywany termin sesji. W protokole z sesji odnotowuje się przyczynę zamknięcia sesji.

§ 67
1. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia Radzie porządek obrad i stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie, bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny oraz Wójt.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w ust. 2.
4. Do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej wymagana jest zgoda wnioskodawcy (wniosku-jącego o zwołanie tej sesji).

§ 68
W głosowaniu podczas sesji mogą brać udział wyłącznie radni.

4. Porządek obrad

§ 69
Porządek obrad sesji obejmuje w szczególności:
1) przedstawienie porządku obrad;
2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
3) interpelacje radnych;
4) sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie między sesjami (okresowo);
5) informację Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym informację o wykonaniu uchwał Rady;
6) sprawozdanie z prac komisji w okresie między sesjami (okresowo);
7) rozpatrzenie projektów uchwał;
8) zapytania i wnioski;
9) wnioski, pytania i informacje.

§ 70
1. Informację, o której mowa w § 69 pkt. 5 może przedstawić osoba będąca pracownikiem Urzędu upoważniona przez Wójta.
2. Sprawozdanie z prac komisji składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez poszczególne komisje.

§ 71
1. Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad z uwzględnieniem przegłosowanych zmian w porządku obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego, Wójta lub radnego Rada może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Radny nie zabiera głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może zabrać głos w każdym momencie obrad.
6. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
7. Każdy z radnych może wypowiedzieć się najwyżej trzy razy w zakresie danego punktu porządku obrad, łącznie z odpowiedzią na zarzuty.
8. Wypowiedzi radnych i innych osób, którym udzielono głosu powinny być zwięzłe oraz odnosić się wyłącznie do tematu będącego przedmiotem danego punktu obrad.

§ 72
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz zachowaniem porządku obrad, w tym nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Czas wypowiedzi radnych w dyskusji nie może trwać dłużej niż:
1) 7 minut dla prezentacji problemu;
2) 5 minut na odpowiedź na pytanie;
3) 3 minuty na zadanie pytania;
4) 1 minuta do zgłoszenia wniosku formalnego.
3. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę zwrotem: „do rzeczy”.
4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie do porządku nie odniosło skutku, może odebrać radnemu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle sesji.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.
6. Postanowienia ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, uczestniczących w sesji na podstawie postanowień statutu, zaproszonych na sesję oraz do publiczności.

§ 73
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję nad danym punktem porządku obrad, w razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowanie się do zgłoszonych podczas debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Od momentu rozpoczęcia procedury głosowania do momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego sposobu lub porządku głosowania.

§ 74
Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 75
1. Podczas trwania obrad sesji Przewodniczący udziela głosu radnym i Wójtowi poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków formalnych, za które uznaje się wnioski dotyczące:
1) stwierdzenia quorum;
2) wycofanie określonego tematu z porządku obrad;
3) dokonania zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania uchwały;
6) zgłoszenia poprawki do projektu uchwały;
7) imiennego lub tajnego głosowania;
8) zarządzenia przerwy w obradach;
9) ograniczenia jawności obrad (wprowadzenia tajności obrad);
10) odesłania projektu uchwały lub dokumentów do komisji;
11) ponownego przeliczenia głosów;
12) przestrzegania regulaminu obrad;
13) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji.
2. Przewodniczący poddaje wnioski formalne pod głosowanie poza kolejnością oraz po wysłuchaniu jednego głosu przeciw.

§ 76
1. O terminie sesji, na której rozpatrywane są sprawy, w których indywidualna osoba ma interes prawny, zawiadamia się osobę zainteresowaną.
2. Sprawy osobowe radnych Rada rozpatruje w obecności zainteresowanych.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanych na sesji, pomimo powiadomienia zainteresowanych o terminie i porządku sesji.
4. Usprawiedliwienie nieobecności przez radnych powinno być złożone na piśmie przed terminem obrad sesji.
5. W przypadkach, gdy rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić w terminie ustawowym usprawiedliwiona nieobecność nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia sprawy.

§ 77
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam (nr sesji) sesję Rady Gminy Śniadowo”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 78
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

5. Uchwały Rady

§ 79

1. Uchwały, w tym deklaracje, oświadczenia (stanowiska) i apele Rady są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych, których treść utrwalona zostaje w protokole sesji.

§ 80
1. Inicjatywa uchwałodowcza przysługuje:
1) Wójtowi;
2) komisjom;
3) 1/4 ustawowego składu Rady.
2. Projekt uchwały wnosi podmiot, któremu przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej wskazany w ust. 1.
3. Tryb przygotowania projektów uchwał w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 - 4 koordynuje Przewodniczący.

§ 81
1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) określenie źródła finansowania realizacji uchwały, gdy wymóg taki wynika z odrębnych przepisów;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie nie później niż na 14 dni przed sesją, z zastrzeżeniem § 83 ust. 2 statutu.
3. Projekty uchwał dotyczące spraw skomplikowanych są opiniowane co do zgodności z prawem przez radcę prawnego.
4. O potrzebie sporządzenia opinii prawnej rozstrzyga Przewodniczący.
5. Rada może zwrócić się do Wójta o dodatkowe opinie o projekcie uchwały, sporządzone przez ekspertów w danej dziedzinie wiedzy, z zastrzeżeniem, że decyzje w sprawie wniosku Rady w powyższym zakresie podejmuje Wójt jako organ uprawniony w zakresie wykonania budżetu Gminy.

§ 82
1. Przewodniczący zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad problematyki poprawnie zgłoszonego projektu uchwały, w formie ,,rozpatrzenia” danego projektu uchwały.
2. Na wniosek Wójta Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji.

§ 83
1. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się w dwóch czytaniach.
2. Pierwsze czytanie projektu odbywa się na posiedzeniach komisji.
3. Komisje, do których został skierowany projekt uchwały przedstawiają Radzie na piśmie swoje opinie do projektu uchwał.
4. W opinii komisje wnioskują:
1) przyjęcie projektu bez poprawek;
2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami;
3) odrzucenie projektu;
4) dodatkowe opinie ekspertów w danej dziedzinie.
5. Niedostarczenie opinii przez komisję oznacza formalny brak zastrzeżeń do projektu uchwały i pozwala na wniesienie projektu uchwały na sesję i jego drugie czytanie.
6. Projekty uchwał o charakterze proceduralnym nie wymagają opinii komisji.
7. Drugie czytanie projektu uchwały obejmuje:
1) przedstawienie Radzie stanowiska komisji o projekcie uchwały;
2) przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie poprawek i wniosków;
3) głosowanie projektu uchwały.
8. W debacie nad uchwałą w pierwszej kolejności zabierają głos przewodniczący komisji opiniujących projekt. Stanowiska pozostałych komisji oraz poszczególnych radnych mogą być przedstawione w dalszym ciągu debaty.
9. Wyjaśnień podczas debaty nad projektem uchwały udziela podmiot, który złożył projekt uchwały.
10. Rada nie może podejmować uchwał, co do których nie została zachowana procedura określona w ust.1, z zastrzeżeniem sesji nadzwyczajnych.
11. W sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia, Rada może rozstrzygnąć o przyjęciu uchwały w jednym głosowaniu.

§ 84
Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu, z zachowaniem zasad techniki legislacyjnej określonych w odrębnych przepisach, a w zakresie nie obowiązującym organów gminy z odpowiednim zastosowaniem tych przepisów.

§ 85
Uchwały numeruje się uwzględniając: kolejny numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały w danym roku (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 86
1. Uchwały podpisuje Przewodniczący.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 87
1. Uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokółami sesji Rady.
2. Rejestr uchwał prowadzi Urząd Gminy - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.
3. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym organom i jednostkom do realizacji i do wiadomości w zależności od treści uchwały.

§ 88
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

Rozdział III. Tryb głosowania

1. Głosowanie jawne

§ 89

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, który:
1) przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”;
2) sumuje oddane glosy i porównuje ich liczbę z listą radnych obecnych na sesji, a w sprawach określonych w ustawie - ze składem lub ustawowym składem Rady;
3) zapewnia odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji;
4) głosowanie uchwały w wersji przyjętej do głosowania może się odbyć tylko raz podczas tej samej sesji bez względu na wynik głosowania.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki jawnego głosowania ogłasza Przewodniczący.


2. Głosowanie tajne

§ 90

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna, której przewodniczy wybrany przez członków komisji z jej grona przewodniczący komisji.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i prze-prowadza je wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności.
3. Za ważne głosy uznaje się karty, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
4. Całkowicie przekreślone karty oraz te, na których radni nie dokonali żadnych skreśleń (nie doko-nali wyboru) uznaje się za nieważne.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na Sesji.
6. Radni otrzymują oraz zwracają karty do głosowania zgodnie z listą obecności.
7. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania, podając do wiadomości radnych obecnych na sesji wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad Sesji.

3. Głosowanie imienne

§ 91

1. Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole: czy radny oddaje głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”.
2. Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący obrad przy pomocy wyznaczonego radnego.

4. Procedura głosowania

§ 92

1. Wszystkie wnioski w sprawie podjęcia lub zmiany uchwały zgłaszane są na piśmie.
2. Wnioski formalne i inne niż określone w ust. 1 zgłaszane podczas obrad sesji Przewodniczący obrad przed podaniem ich pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z kandydatów czy zgadza się kandydować, i w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnych kandydatów poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów oraz zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na kandydowanie na piśmie.

§ 93
1. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszonych zostało kilka wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, to jest taki, który wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
2. W pozostałych przypadkach głosowanie przeprowadza się nad każdym wnioskiem oddzielnie w kolejności ich zgłoszenia.
3. Głosowanie nad wnioskami w sprawie poprawek do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności, z tym, że Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności te poprawki, których podjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
4. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
5. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 3 i 4.
6. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały, o ile nie ma głosów sprzeciwu.
7. W przypadku głosu sprzeciwiającego się głosowaniu łącznemu nad grupą poprawek, Przewodniczący obrad zobowiązany jest do przeprowadzenia głosowania przez Radę o sposobie rozpatrywania poprawek (łączne czy pojedyncze, jako wybór dwóch możliwości).
8. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
9. Głosowanie, o którym mowa w ust. 8 może zostać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi posta-nowieniami uchwały.
10. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

§ 94
Radny głosujący przeciw uchwale ma prawo dołączyć na piśmie do protokółu zdanie odrębne (,,wotum separatum “).

§ 95
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednego z wielu rozwiązań lub kandydatur przechodzi rozwiązanie lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych osobno na pozostałe. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów i zgłoszono co najmniej trzech kandydatów, to w każdym kolejnym głosowaniu skreśla się z listy kandydatów tego kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

§ 96
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów za wnioskiem lub kandydaturą, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatem zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział IV. Interpelacje i zapytania

1. Interpelacje

§ 97

1. Interpelacje kierowane są przez radnych do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty gminnej o zasadniczym, istotnym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać w jasnej i zwięzłej formie krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz precyzować wypływające z niej pytania.
4. Interpelację składa się przed sesją lub w okresie między sesjami w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego, który rozstrzyga czy przedłożony dokument spełnia wymogi określone w ust. 2 i 3.
5. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację Wójtowi.
6. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie do 14 dni – na ręce Przewodniczącego i radnego składającego interpelację.
7. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu.
8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny, który złożył interpelację może zwrócić się o uzupełnienie odpowiedzi w trybie określonym w ust. 5 i 6.
9. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie podczas najbliższej sesji, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
10. W miarę możliwości, a zwłaszcza w zależności od charakteru spraw będących przedmiotem interpelacji Wójt lub upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy udziela na złożone interpelacje odpowiedzi w odpowiednim punkcie porządku obrad sesji. Gdy odpowiedź uznana zostanie przez radnego składającego interpelację za wyczerpującą nie obowiązuje wymóg udzielenia odpowiedzi na piśmie.
11. Stanowisko radnego w sprawie uznania odpowiedzi za wyczerpującą odnotowuje się w protokole sesji.
12. Na wniosek radnego, Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad następnej sesji.

2. Zapytania

§ 98

1. Radni składają zapytania w sprawach bieżących problemów Gminy oraz w sprawach działania jej organów, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym w zakresie objętym właściwością organów Gminy.
2. Zapytania formułowane w okresie między sesjami składane są na piśmie na ręce Przewodniczącego.
3. Zapytania mogą być składane ustnie w trakcie sesji.
4. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi w terminie 14 dni na piśmie.

Rozdział V. Protokoły z sesji

§ 99

1. Z każdej sesji sporządza się pisemny protokół, który stanowi urzędowy zapis przebiegu obrad oraz podejmowanych rozstrzygnięć.
2. Przebieg każdej sesji nagrywany jest na nośniku elektronicznym. Nagrania przechowuje się na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy do czasu zakończenia kadencji Rady. Komisyjnego zniszczenia nagrań można dokonać po upływie 6 miesięcy od dnia wyboru nowego składu Rady.
3. Protokół powinien wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.
4. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska radnych nieobecnych na sesji z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) imiona i nazwiska osób nieobecnych, które powiadomiono o terminie sesji w związku z rozpatrywaniem sprawy dotyczącej interesu prawnego tych osób,
5) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
6) ustalony porządek obrad,
7) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie z wiernym przedstawieniem ich najistotniejszych fragmentów, teksty zgłaszanych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego (votum separatum) do treści uchwały,
9) przebieg głosowania i jego wyniki, z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”,
10) numery podjętych uchwał;
11) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

§ 100
Protokół z sesji sporządza pracownik Urzędu Gminy ds. obsługi Rady Gminy, a w przypadku jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Wójta.

§ 101
1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i nagrania przebiegu sesji.
2. Wniosek w sprawie zgłoszenia poprawek lub uzupełnienia protokołu powinien być zgłoszony na piśmie, najpóźniej 3 dni przed terminem kolejnej planowanej sesji.
3. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą wnieść sprzeciw do Rady najpóźniej na następnej (kolejnej) sesji.
4. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.
5. W zakresie rozpatrzenia sprzeciwu Rada podejmuje postanowienie, które jest rozstrzygnięciem o charakterze proceduralnym.

§ 102
1. Do protokołu sesji dołącza się:
1) listę obecności radnych i zaproszonych osób spoza Rady,
2) teksty przyjętych przez Radę uchwał,
3) protokoły głosowań tajnych, w tym protokół komisji skrutacyjnej,
4) interpelacje złożone na piśmie,
5) złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych,
6) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
7) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
2. Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał doręcza się Wójtowi.
3. Wyciągi z protokołów sesji doręcza się także jednostkom organizacyjnym, co do których wskazano w protokóle określone zadania i obowiązki.

§ 103
1. Protokół sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Rady po 14 dniach od zakończenia sesji w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz na następnej sesji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji lub ich części, które odbyły się przy drzwiach zamkniętych.
3. Oryginały protokołów ewidencjonuje się i przechowuje w Urzędzie Gminy - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

Dział IV
Jednostki pomocnicze
Rozdział I.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału
oraz znoszenia jednostek pomocniczych w granicach Gminy Śniadowo

§ 104

O utworzeniu, połączeniu, podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorami utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej może nastąpić po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami według zasad określonych w niniejszym Statucie,
3) jednostkę pomocniczą tworzy się dla wyodrębniającego się ze względu na więzi społeczne, kulturowe, historyczne i ekonomiczne danego obszaru Gminy,
4) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne,
5) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jej utworzenia, połączenia lub podziału,
6) w przypadku, gdy utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej ma nastąpić na wniosek mieszkańców ze wskazanego obszaru Gminy, wniosek ten winien być udokumentowany podpisami co najmniej 50% mieszkańców tego obszaru, posiadających czynne prawo wyborcze do organów samorządu.

§ 105
Uchwała o utworzeniu, połączeniu, podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic powinna określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 106
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada w statucie nadanym tej jednostce.

Rozdział II. Konsultacje z mieszkańcami

§ 107

1. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa (jednostki pomocniczej) w sprawach tworzenia, łączenia, podziału oraz zniesienia sołectwa przeprowadza się na zebraniach mieszkańców sołectwa, przy czym projekt uchwały Rady w powyższym zakresie podaje się do wiadomości publicznej na 14 dni przed jej przedłożeniem na Sesji w celu uchwalenia.
2. Do podanego do wiadomości publicznej projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 mieszkańcy mogą składać pisemne uwagi.

Rozdział III. Zakres działania jednostek pomocniczych

§ 108

1. Do zakresu działania sołectwa należy współdziałanie z Radą oraz Wójtem we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców sołectwa.
2. Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności:
1) współpraca w zarządzaniu mieniem gminnym,
2) wyrażanie opinii w bieżących sprawach sołectwa,
3) realizacja zadań i kompetencji określonych w statucie sołectwa,
4) zarządzanie mieniem gminnym w zakresie mienia przekazanego do korzystania,
5) precyzowanie przeznaczenia środków asygnowanych na realizację zadań sołectwa na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.

§ 109
Sołtys na najbliższej sesji po wyborach sołtysa składa przed Radą ślubowanie: „Wierny Konstytucji, prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki sołtysa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy, sołectwa i jego mieszkańców.”

§ 110
1. Sołtys uczestniczy w pracach Rady.
2. Sołtys może zabierać głos na sesjach bez prawa do udziału w głosowaniu.
3. Sołtys kieruje bieżącymi sprawami sołectwa, a w szczególności:
1) zwołuje zebrania wiejskie, zawiadamiając mieszkańców sołectwa oraz przedkładając organom gminy zawiadomienie o miejscu, terminie i projekcie porządku obrad wraz z treścią projektów uchwał zebrania, co najmniej na 5 dni przed terminem zebrania;
2) wykonuje uchwały zebrania wiejskiego;
3) realizuje zadania określone w statucie sołectwa;
4) uczestniczy w sesjach.

Rozdział IV.
Zasady przekazywania jednostkom pomocniczym mienia do korzystania

§ 111

1. Rada określa w odrębnej uchwale mienie gminne podlegające przekazaniu do korzystania przez sołectwo oraz zasady korzystania z tego mienia.
2. Przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Wójt.

§ 112
Sołectwo zarządza i korzysta z mienia przekazanego do korzystania w zakresie określonym odrębną uchwałą Rady Gminy.

Rozdział V. Zasady finansowania sołectw

§ 113

1. Finansowanie działalności sołectw odbywa się w ramach budżetu Gminy.
2. Rada określa odrębną uchwałą zasady przeznaczania środków na realizację zadań sołectw oraz zasady wydatkowania tych środków.
3. Sołectwa, realizując przyznane im przez Radę uprawnienia w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań sołectw przestrzegają postanowień uchwały budżetowej oraz uchwały, o której mowa w ust 2.

§ 114
Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

Dział V
Jednostki organizacyjne gminy

§ 115

1. Jednostki organizacyjne Gminy tworzy się w celu wykonywania zadań Gminy.
2. Akt o utworzeniu jednostki organizacyjnej, zwanej dalej jednostką, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, określa:
1) nazwę jednostki,
2) organizacyjno – prawną formę jej działania,
3) siedzibę,
4) terytorialny zasięg działania jednostki,
5) zadania powierzone jednostce do wykonania,
6) majątek, w który zostaje wyposażona jednostka,
7) strukturę organizacyjną jednostki oraz sposób określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej jednostki, o którym mowa w ust. 3.
3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną gminnej jednostki organizacyjnej, szczegółowy zakres zadań i wykaz stanowisk może określać regulamin organizacyjny jednostki ustalony przez kierownika jednostki po zatwierdzeniu projektu przez Wójta, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
4. W przypadku, gdy odrębne przepisy wymagają nadania statutu utworzonej przez Gminę jednostce organizacyjnej (nie regulując zakresu norm jakie winien zawierać statut), statut jednostki organizacyjnej określa w szczególności:
1) nazwę jednostki i jej siedzibę;
2) organizacyjno - prawną formę jej działania;
3) terytorialny zasięg działania jednostki;
4) zadania powierzone jednostce do wykonania;
5) tryb ustalenia regulaminu organizacyjnego jednostki.

§ 116
Tworzenie, przekształcanie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych następuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym przepisów określających formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz przepisów szczególnych, dotyczących merytorycznej działalności danej jednostki organizacyjnej.

§ 117
1. Ogólny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi sprawuje Wójt.
2. Zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych jest Wójt.
3. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni przed Wójtem za:
1) zapewnienie wykonania zadań, dla realizacji których została powołana jednostka organizacyjna,
2) uzyskiwane efekty założonych celów,
3) wykorzystywanie otrzymanych zasobów.

§ 118
Wójt prowadzi i aktualizuje wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, który udostępniany jest do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.


Dział VI
Zasady dostępu do informacji publicznej, w tym dokumentów wynikających
z wykonania przez Gminę zadań publicznych oraz zasady korzystania z tych dokumentów.

§ 119

1. Działalność gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

§ 120
Każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, w tym dokumentów wynikających z wykonania przez Gminę i jej organy zadań publicznych, zwanych dalej dokumentami.

§ 121
Wykonywanie przez Gminę i jej organy zadań publicznych i związane z nimi przysługujące wszystkim prawo dostępu do informacji w tym dokumentów oraz korzystania z nich obejmuje w szczególności:
1) planowania działalności Gminy i jej polityki lokalnej;
2) rozstrzygania w zakresie wszystkich spraw należących do zadań Gminy;
3) stanowienia procedur związanych z realizacją zadań Gminy;
4) zarządzania mieniem komunalnym;
5) planowania i wydatkowania środków publicznych.

§ 122
Prawo dostępu do dokumentów obejmuje w szczególności dostęp do:
1) protokółów z sesji Rady oraz posiedzeń komisji;
2) uchwał Rady;
3) zarządzeń Wójta;
4) informacji o stanie Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz ich mieniu;
5) treści wystąpień, opinii, ocen, rozstrzygnięć dotyczących wykonywania zadań publicznych przez Gminę;
6) dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
7) wykazu przedsiębiorców oraz osób w zakresie określonym w odrębnych przepisach, którym umorzono zaległości podatkowe;
8) wykazu dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania Gminy.

§ 123
1. Dostęp do informacji i dokumentów jest realizowany w formie:
1) powszechnej publikacji dokumentów;
2) bezpośredniego udostępnienia dokumentów na wniosek zainteresowanego.
2. Powszechnej publikacji dokumentów dokonuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
2) w prasie lokalnej;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;
4) w drodze publicznych obwieszczeń.

§ 124
Bezpośrednie udostępnienie dokumentów odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej poprzez umożliwienie m.in.: przeglądania dokumentów na terenie Urzędu Gminy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów w godzinach pracy Urzędu w dniach przyjęć interesantów, w obecności pracownika Urzędu Gminy.

§ 125
Protokoły z posiedzeń Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem.

§ 126
1. Dokumenty udostępniane są wyłącznie na terenie Urzędu Gminy w dniach i w godzinach przyjmowania interesantów i asyście pracownika Urzędu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępniane są w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

§ 127
Uprawnienia określone w § 126 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia jawności - na podstawie ustaw;
2) gdy informacje publiczne stanowią tajemnice chronione prawem;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 128
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Dziale mają zastosowanie przepisy ustawy z 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Dział VII
Postanowienia końcowe

§ 129

Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Stwierdzono nieważność:
§ 34 ust. 5, § 36 ust. 5, § 54 ust. 4 i ust. 5, § 55 w części: "uchwały stanowiące", § 57 ust. 3 i ust. 4 w części: "w uzgodnieniu z Wójtem", § 60 ust. 4, § 62 w części: "w uzgodnieniu i we współpracy z Wójtem", § 71 w części: "Wójta" Załącznika oraz § 4 ust. 4 i § 25 Załącznika Nr 4.

zdulewicz

Data powstania: cz, 12 sierpnia 2010 12:22
Data upublicznienia: cz, 12 sierpnia 2010 13:32
Artykuł był czytany: 6114 razy

Wiadomość była modyfikowana 3 razy

Copyright @ 2003 UG Śniadowo Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR  
tel(086) 2190700